Algemene Voorwaarden

Metaalunievoorwaarden
Op al onze leveringen zijn deze voorwaarden van kracht
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden voorheen als Smecomavoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA te Nieuwegein. (©Koninklijke Metaalunie)